Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Pon Equipment BV bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen van Pon Equipment BV.

Deze algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen, uitprinten en downloaden. Pon Equipment BV wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand; jurisdictie: Rechtbank Amsterdam. Pon Equipment BV is statutair gevestigd te Amsterdam en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 3320049.

A. Algemene leveringsvoorwaarden Pon Equipment B.V.

Artikel 1 Definities; toepassingsgebied

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Pon Equipment B.V.
Afnemer: de wederpartij van Leverancier

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle overeenkomsten – met in begrip van de handelingen voor het tot stand brengen van die overeenkomsten – gesloten tussen Leverancier en Afnemer voor het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van een werk. Zij zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten.

1.3 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, ook niet in geval van een eerdere verwijzing naar voorwaarden van Afnemer, behoudens indien en voorzover zij schriftelijk en nadrukkelijk door Leverancier zijn aanvaard.

1.4 Indien schriftelijk van één of meer van de navolgende Voorwaarden wordt afgeweken, geldt dat afwijkend(e) beding of voorwaarde uitsluitend voor het geval met het oog waarop de afwijking is overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomst; informatiemateriaal

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Leverancier, in welke vorm ook gedaan, geheel vrijblijvend.

2.2 Leverancier is steeds bevoegd een door haar gedaan aanbod te herroepen, zulks tot 14 dagen na de aanvaarding ervan.

2.3 Als afnemer aan Leverancier gegevens, tekeningen, enz. verstrekt, mag Leverancier uitgaan van de juistheid van deze gegevens en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.4 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden die een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van leverancier en moeten op eerste verzoek franco aan leverancier worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van Leverancier noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2.5 Overeenkomsten met Leverancier, evenals wijzigingen en aanvullingen daarop, komen slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Leverancier, dan wel doordat Leverancier feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

2.6 Indien Afnemer, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel dan wel gedeeltelijk annuleert of indien de termijn voor levering dermate overschreden wordt door toedoen of nalaten van Afnemer, wordt in ieder geval 20% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding van Afnemer te vorderen.

2.7 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Leverancier niet binden.

2.8 Leverancier heeft te allen tijde het recht om een door Afnemer verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 3 Levering; afnameplicht; tijd en plaats van levering; overgang van risico en eigendom

3.1 Leverancier is bevoegd tot het doen van deelleveranties.

3.2 Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering door Leverancier is overeengekomen, af te nemen en wel op het tijdstip dat en de plaats die tussen partijen uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt.

3.3 De levertijd wordt door Leverancier naar vermogen en te goeder trouw bij benadering vastgesteld en is geen fatale termijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft in geen geval recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, annulering van de order of het niet nakomen van enige verplichting, welke voor Afnemer uit de met Leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4 De termijn voor levering of uitvoering gaat lopen met het tot stand komen van de overeenkomst. Indien Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extrakosten, die voor Leverancier in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van Afnemer.

3.5 Levering vindt plaats het moment waarop de zaken ter beschikking staan van Afnemer om te worden opgehaald, dan wel het moment waarop de zaken gereedstaan voor transport naar het door Afnemer aangewezen adres, ook indien partijen overeenkomstig artikel 3.8 zijn overeengekomen dat Leverancier de te leveren zaken doet transporteren naar een door Afnemer aangewezen adres.

3.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt aflevering plaats af bedrijf, opslagplaats of magazijn van Leverancier.

3.7 Tenzij anders overeengekomen, draagt Afnemer zorg voor het laden van de zaken af bedrijf, opslagplaats of magazijn van Leverancier. Indien is overeengekomen dat Leverancier hulp verleent bij het laden, is Leverancier gevrijwaard voor alle schade aan de zaken en/of personen die mocht optreden tijdens het laden.

3.8 Onverminderd het bepaalde onder 3.6 kunnen Afnemer en Leverancier overeenkomen dat Leverancier voor rekening en risico van Afnemer zorgt voor het transport van de zaken naar een door Afnemer aan te wijzen adres. Afnemer is verantwoordelijk voor het lossen van de zaken aan het adres van Afnemer. Afnemer draagt alle risico met betrekking tot schade aan zaken en/of personen veroorzaakt tijdens het lossen.

3.9 Indien Afnemer als plaats van bestemming een adres buiten Nederland aanwijst, dient Leverancier een uitvoervergunning of andere officiële machtiging te verkrijgen en, waar van toepassing, alle douaneformaliteiten te vervullen voor uitvoer van de zaken. Afnemer dient een invoervergunning of andere officiële machtiging te verkrijgen en, waar van toepassing, alle douaneformaliteiten te vervullen voor invoer van de zaken en doorvoer ervan door enig land.

3.10 Het risico voor een door Leverancier te leveren zaak gaat blijvend op Afnemer over op het moment waarop deze conform de inhoud van de overeenkomst aan hem worden geleverd, al dan niet door ter beschikkingstelling. Indien op het tussen Leverancier en Afnemer geldende tijdstip van aflevering Afnemer om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Leverancier vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van Afnemer.

Artikel 4 Handleiding; instructie

4.1 Met betrekking tot te leveren zaken, zoals machines en installaties zal Leverancier Afnemer in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en behandeling van de machines en installaties verschaffen, in geval van een Nederlandse koper voor zover beschikbaar in de Nederlandse taal.

4.2 Leverancier verzorgt een instructie, voor zover dat bij de betreffende overeenkomst schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5 Tekeningen, programmatuur e.d.

5.1 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover niet zijnde een handleiding of instructieboek als in artikel 4 bedoeld, alsmede gereedschappen en apparatuur die Leverancier aan Afnemer ter hand stelt, blijven eigendom van Leverancier en dienen op eerste verzoek van Leverancier te worden geretourneerd op straffe van een aan Leverancier te betalen boete van € 500,– per dag. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens en zaken niet worden gekopieerd, aan derden ter inzage of in gebruik worden gegeven, op straffe van een dadelijk invorderbare boete van € 25.000,– voor elke overtreding alsmede € 1.000,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Afnemer zal in dit kader alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Leverancier. Afnemer verplicht zich in dit kader tevens om eveneens een geheimhoudingsverplichting op te leggen aan derden, al of niet in dienstbetrekking bij Afnemer werkzaam, die uit welke hoofde ook, inzage hebben of zullen verkrijgen c.q. op andere wijze bekend raken met bedoelde informatie.

Artikel 6 Prijs; aanpassing van prijs

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde (overheids)heffing en, in geval Leverancier voor het transport van zaken zorg draagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten zal Leverancier apart volledig in rekening brengen.

6.2 Indien voor Leverancier de kosten voor het uitvoeren van de overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier zijn gestegen, is Leverancier gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen, althans voor zover die kosten te samen minimaal 0,5%, doch niet meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedragen.

6.3 Indien tussen Leverancier en Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier, is Leverancier gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.

Artikel 7 Betaling

7.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en verrekening uiterlijk op de laatste dag vóór de afleverdatum op de door Leverancier opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Leverancier is bevoegd ook voor deelleveranties facturen te zenden.

7.2 Ongeacht het bepaalde in 7.1, kunnen Afnemer en Leverancier overeenkomen dat Leverancier aan Afnemer een betaaltermijn van ten hoogste 30 dagen verstrekt voor de betaling voor onderdelen en/of diensten. In geval van een creditering op de factuur van Leverancier blijft de lopende betaaltermijn gehandhaafd.

7.3 Tenzij Leverancier schriftelijk met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten.

7.4 Vindt betaling niet tijdig plaats dan is Leverancier, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot: a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Afnemer met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer; b. vergoeding van de schade als gevolg van de niet tijdige betaling, welke vergoeding in ieder geval bestaat uit de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a BW.; c. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten bij de afname/levering van: machines worden gesteld op minimaal 15% van hetgeen Afnemer niet dan wel niet tijdig heeft betaald.; van onderdelen en de verlening van diensten worden gesteld op minimaal 35% van hetgeen Afnemer niet dan wel niet tijdig heeft betaald.

7.5 Indien Leverancier reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Afnemer van zijn betalingsverplichting – waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van Afnemer, (aanvraag tot) surséance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, (verzoek tot) toelating tot de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van het bedrijf, daaronder begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap -, wordt al hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is terstond opeisbaar en is Leverancier bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling dan wel – naar genoegen van Leverancier – zekerheid voor de betaling is ontvangen. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan is Leverancier bevoegd om de betreffende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Leverancier heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2 Voor Leverancier gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die – al dan niet voorzienbaar – buiten zijn schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen, productiestakingen, storingen in toevoer van energie en water, brandschade, import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, tekortschieten van toeleveranciers en hulppersonen, weersomstandigheden die van invloed zijn op door Leverancier te verrichten werkzaamheden, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen en/of onderdelen, een en ander voor zover aan Leverancier met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt is te maken.

8.3 Doet zich aan de zijde van Leverancier een omstandigheid van overmacht voor, dan zal hij Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd, is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9 Montage, installatie en/of inbedrijfstelling

9.1 Indien Leverancier zaken levert, draagt Leverancier slechts zorg voor de montage, installatie, onderhoud en/of inbedrijfstelling op een door Afnemer aangewezen locatie, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. 9.2 Indien en voor zover Leverancier voor de montage, installatie, onderhoud en/of inbedrijfstelling op de door Afnemer aangewezen locatie zorg draagt, geldt het volgende:

 • Afnemer verleent alle medewerking, die nodig is om Leverancier de montage, installatie, onderhoud en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te laten (doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, zonodig ook buiten de bij Afnemer gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Leverancier aan te wijzen hulpmateriaal.
 • Afnemer draagt er voor zorg, dat alle werkzaamheden, waarop door Leverancier bij de montage, installatie, en/of inbedrijfstelling moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door Leverancier worden uitgevoerd – bijvoorbeeld alle demontage werkzaamheden en alle elektricien- en loodgieterwerkzaamheden, alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd. Afnemer pleegt regelmatig overleg met Leverancier en verschaft hem alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.
 • Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht nemend de terzake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In het bijzonder draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met brand.
 • Alle reis- en verblijfskosten van (personeel van) Leverancier zijn voor rekening van Afnemer.
 • Afnemer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Leverancier die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
 • Afnemer is aansprakelijk voor schade die werknemers van Leverancier lijden tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan bedrijf van Afnemer. Indien werknemers van Leverancier in het buitenland te werk worden gesteld, kan Leverancier van Afnemer verlangen dat Afnemer een ongevallenverzekering ten behoeve van werknemers van Leverancier afsluit.
 • Leverancier kan verlangen van Afnemer dat Afnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden voor zijn rekening personeel ter beschikking stelt voor (bijkomende) diensten.

9.3 Wanneer Afnemer zijn verplichtingen zoals omschreven onder 9.2 niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Leverancier dit toelaat. Daarnaast is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voor Leverancier voortvloeiende schade.

Artikel 10 Garantie; onderhoud; reparaties; reclames

10.1 Leverancier levert goederen en verricht diensten die voldoen aan de kwaliteitseisen, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en aan de wettelijke voorschriften – met name die met betrekking tot bediening, gebruik op wegen en veiligheid – die ten tijde van de laatste aanbieding van Leverancier in Nederland van kracht zijn.

10.2 Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.

10.3 Tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven, staat Leverancier gedurende 1000 draaiuren, doch ten hoogste voor een periode van 6 maanden, in voor de deugdelijkheid van de door Leverancier nieuw geleverde zaken, verrichte werkzaamheden, uitgevoerde reparaties of uitgevoerd onderhoud. Storingen of gebreken die hun oorzaak hebben in aan verbruik en/of slijtage onderhevige onderdelen zijn evenwel uitdrukkelijk uitgesloten van de door Leverancier verleende garantie.

10.4 Afnemer kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Leverancier heeft voldaan.

10.6 Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

10.7 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: – normale slijtage;

 • onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik;
 • gebruik niet overeenkomstig de bestemming;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging, onderhoud of reparatie door Afnemer of door Afnemer ingeschakelde derden.

10.8 Na (af)levering van goederen of na de mededeling van Leverancier aan Afnemer dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste, maar in ieder geval binnen acht (8)werkdagen na de (af)levering of de mededeling van Leverancier, zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Klachten over het gekochte/geleverde dienen binnen voornoemde termijn schriftelijk bij Leverancier te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht het gekochte/geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient Afnemer de gebreken terstond bij (af)levering/oplevering te melden aan Leverancier, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht het gekochte/geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

10.9 Tekorten of gebreken, waarvan bij de in 10.8 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan Leverancier zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, die bij de in 10.8 bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen de garantietermijn alsnog aan het licht komen en binnen 8 (acht) kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan Leverancier worden gemeld, zal Leverancier voor zover mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar zijn keuze – herstel of vervanging.

10.10 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekortkomingen en gebreken gelden de volgende bepalingen:

 • Leverancier zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereiste medewerking.
 • Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Leverancier daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Afnemer.
 • In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Afnemer.
 • Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch eigendom van Leverancier.
 • Doen zich tekortkomingen of gebreken voor met betrekking tot goederen, die Leverancier van derden heeft verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden, die Leverancier door derden heeft doen uitvoeren, dan geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.
 • Het recht van Afnemer jegens Leverancier op ongedaan maken van tekortkomingen en gebreken vervalt, wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
 • Het zich voordoen van tekortkomingen of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer jegens Leverancier. Komt Afnemer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.

Artikel 11 Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten

11.1 Leverancier is verplicht goederen te leveren, die geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Afnemer door een derde aangesproken in verband met strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel eigendomsrecht, dan stelt hij Leverancier hiervan onverwijld in kennis en laat hij aan Leverancier de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Leverancier de aanwezigheid van strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Leverancier gerechtigd – naar zijn keuze en overigens in overleg met Afnemer – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Leverancier, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.

11.2 Wanneer Leverancier ter uitvoering van een overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde Leverancier aanspreekt wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer, stelt hij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Leverancier laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten van hemzelf en van Leverancier voor zijn rekening neemt. Leverancier is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

11.3 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, behoudt Leverancier de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar vervaardigde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes e.d.. Deze goederen blijven eigendom van Leverancier en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming en op straffe van verbeurte van een boete van € 50.000,– voor iedere overtreding te voldoen aan Leverancier, niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of Afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek van Leverancier te retourneren op straffe van verbeurte van een boete van € 5.000,– per dag, aan Leverancier te voldoen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 De door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen: De tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren goederen zelf; De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Leverancier verrichte of te verrichten diensten; Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Afnemer van (een) overeenkomst(en). Afnemer mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag die zaken, behoudens het bepaalde onder 12.2, niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten.

12.2 Indien Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt, is Leverancier bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, bij Afnemer (of derden) weg te (doen) halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15% van het door hem verschuldigde (factuur)bedrag per dag of gedeelte daarvan. Leverancier is niet gehouden Afnemer de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van Afnemer. Hetgeen Leverancier nog van Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor Leverancier in het economisch verkeer hebben. Leverancier hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.

12.3 Door Leverancier geleverde goederen die krachtens de vorige bepaling onder het eigendomsvoorbehoud van Leverancier vallen, mogen slechts worden doorverkocht of verhuurd in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

12.4 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan Leverancier te geven; Alle aanspraken van Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan Leverancier conform artikel 3:239 BW; De vorderingen die Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan Leverancier conform artikel 3:239 BW; Onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door Leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij terzake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen; De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan te merken als eigendom van Leverancier; Medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Leverancier ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de geleverde goederen wil treffen en welke Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 13 Retentierecht

13.1 Op alle goederen van Afnemer welke zich onder Leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft Leverancier het retentierecht zolang Afnemer niet aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde ook jegens Leverancier heeft voldaan.

13.2 Leverancier is verplicht de desbetreffende goederen conform goed koopmansgebruik te beheren zonder dat Afnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies c.q. overige schade.

Artikel 14 Aansprakelijkheid voor schade

14.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade van Afnemer dan ook, tenzij deze schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Leverancier toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag terzake de door Leverancier geleverde goederen of diensten of verrichte werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Leverancier zelf op zijn verzekeraar kan verhalen.

14.2 Niet voor vergoeding komt in aanmerking:

 • gevolg- en/of bedrijfsschade, waaronder begrepen stagnatieschade en gederfde winst;
 • schade toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) dan wel personen tijdens de uitvoering van installatie-, montage-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden;
 • schade of letsel dat is toegebracht aan personen en/of zaken doordat Afnemer en/of zijn ondergeschikte(n) tijdens de installatie-, montage-, onderhouds- en/of reparatietermijn buiten het toezicht van Leverancier de zaak heeft bediend, eraan heeft gewerkt dan wel zich op andere wijze met de zaak heeft beziggehouden;
 • schade ontstaan doordat de gebruiksvoorschriften/instructies niet zijn nageleefd;
 • schade ontstaan doordat de door Leverancier geleverde zaak voor een ander doel is gebruikt is dan waarvoor hij is bedoeld of voor een doel waarvoor de zaak niet geschikt is;
 • schade ontstaan tijdens laden van de zaken af bedrijf, magazijn of opslagplaats van Leverancier nadat de zaken door Leverancier aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld overeenkomstig artikelen 3.6 en 3.8;
 • schade ontstaan gedurende het lossen van de zaken indien Leverancier op verzoek van Afnemer de zaken heeft doen vervoeren naar het adres van afnemer;
 • schade ontstaan of veroorzaakt door handelingen met, of (montage)werkzaamheden aan de zaak, verricht door Afnemer of door of vanwege Afnemer ingeschakelde derden;

14.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

14.4 Vanaf het moment van levering van de goederen aan Afnemer, is Leverancier gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van de samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

14.5 Indien Afnemer Leverancier op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Leverancier op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Leverancier zich tegenover Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen. De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer bestaande verplichtingen van Leverancier.

Artikel 15 Opschorting en beëindiging overeenkomst

15.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Voorts is Leverancier gedurende de opschorting bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Zowel ingeval van opschorting als van ontbinding is Leverancier gerechtigd terstond betaling te verlangen voor hetgeen Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst reeds heeft verricht.

15.2 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van Leverancier, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder tot enige schadevergoeding of garantie te zijn gehouden en onverminderd de aan Leverancier verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Leverancier bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

15.3 In geval van opschorting en/of ontbinding krachtens artikel 15.2 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting c.q. ontbinding door Leverancier bespaarde kosten.

15.4 Leverancier is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 16 Privacy en persoonsgegevens

16.1 Partijen verlenen elkaar over en weer alle medewerking teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde relevante weten regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te komen.

16.2 De Leverancier houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens aangaande Afnemer.

16.3 De Leverancier verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben op Afnemer uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

16.4 De Leverancier neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op Afnemer te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.

16.5 De Pon Verwerkersovereenkomst zal, indien noodzakelijk, door Leverancier als Bijlage bij deze Algemene verkoopvoorwaarden worden aangehecht en door Afnemer worden ondertekend.

Artikel 17 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

17.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980, op 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden, is uitdrukkelijk niet van toepassing.

17.2 Voor zover dwingende wetsbepalingen niet anders meebrengen en partijen ook niet alsnog arbitrage overeenkomen, is de rechter, binnen wiens ressort Leverancier zijn hoofdvestiging heeft, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die tussen Leverancier en Afnemer over of samenhangend met een rechtsverhouding tussen hen rijzen en niet in der minne kunnen worden opgelost.

17.3 Komen partijen alsnog arbitrage overeen, dan zal die arbitrage, tenzij alsdan anders wordt overeengekomen, worden beheerst door de alsdan geldende arbitrageregels van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en –Handel te ’s-Gravenhage.

Artikel 18 Gedeeltelijke nietigheid

Indien enige bepaling van deze voorwaarden (ook hierna onder B en C), om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepalingen worden geacht datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

B. Terzake van reparatie, revisie en uitvoering van andere werkzaamheden door Leverancier

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, aannemings- en andere overeenkomsten betreffende door Leverancier te verrichten reparaties, revisies of andere diensten en alle bepalingen zullen tussen partijen van kracht zijn, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: de partij die in haar aanbieding(en) naar deze voorwaarden verwijst;
 • Opdrachtgever: de partij tot wie de vorengenoemde aanbieding(en) is (zijn) gericht.

Artikel 2 – Aanbieding en overeenkomst

2.1 Aanvaarding van een opdracht kan door ons slechts schriftelijk geschieden en deze schriftelijke aanvaarding dient een globale omschrijving van de gegeven opdracht te bevatten.

2.2 Indien Opdrachtgever zelf de mate bepaalt van reparatie, revisie en/of welke onderdelen daarbij moeten worden vernieuwd en dit naar onze mening onvoldoende waarborg biedt ten aanzien van het resultaat van de te verrichten werkzaamheden, kunnen wij de opdracht alsnog weigeren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

2.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons in overleg al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de schriftelijke overeenkomst, of bij gebrek daaraan in de schriftelijke aanvaarding, uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 3 – Prijs- en betalingscondities

3.1 Door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op contante betaling en levering af onze magazijnen.

3.2 Reparatiekosten kunnen zijn samengesteld uit: a. kosten voor expertise; b. arbeidstijd, leiding, technici en monteurs tegen geldende tarieven; c. reis- en verblijfkosten van voornoemde werknemers; d. kosten onderaannemers c.q. onderleveranciers; e. kosten gebruikte onderdelen; f. kosten hulpmateriaal o.a. schoonmaak- en smeermiddelen, brandstof, etc.; g. eventueel bijkomende kosten voor beproeving of milieutoeslag.

3.3 Betaling geschiedt à contant tenzij anders is overeengekomen in welk geval betaling dient te geschieden door overmaking binnen 14 (veertien) dagen na datum factuur naar een door ons aangewezen bankrekening zonder enigerlei verrekening of inhouding.

3.4 Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag.

Artikel 4 – Voorwaarden voor uitvoering van reparaties

4.1 Indien de reparatie c.q. revisie in een van onze werkplaatsen wordt uitgevoerd, zijn alle transport- en overige kosten buiten onze terreinen gemaakt voor rekening van Opdrachtgever en zijn de te repareren of revideren zaken te allen tijde voor risico van Opdrachtgever.

4.2 Indien de reparatie of revisie wordt uitgevoerd op de plaats waar het object zich bevindt, dient Opdrachtgever:

 • ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet Opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen;
 • ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren;
 • alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst met de werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun werkzaamheden moeten voortzetten;
 • alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen;
 • ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te stellen;
 • alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van pijpen uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden alsmede voor het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie;
 • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van montage of installatie door onze technici, aan alle overheidsvoorschriften is voldaan.
 • zich ten genoegen van ons te verzekeren – en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten werkzaamheden tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden.

4.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor het resultaat van een verrichte dienst wanneer die moet worden uitgevoerd binnen een door de Afnemer eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden. Noch zijn wij aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periode.

4.4 Kosten, ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn voor diens rekening en tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

Artikel 5 – Garantie en aansprakelijkheid

5.1 Met inachtneming van de in lid 2 genoemde termijn aanvaarden wij de verantwoordelijkheid voor het optreden van gebreken aan de gerepareerde of gerevideerde zaak of onderdeel slechts indien:

 • de reparatie met alle daarbij naar ons oordeel noodzakelijk geachte werkzaamheden, vernieuwingen, aanpassingen en leveranties is uitgevoerd;
 • wij de wijze van uitvoering der werkzaamheden, de leiding daarbij en het aantal in te zetten monteurs en hulpkrachten hebben bepaald;
 • Opdrachtgever zich heeft onthouden van iedere vorm van ingrijpen in de aard en/of de uitvoering van de werkzaamheden.

5.2 Wij verlenen zes maanden garantie op met inachtneming van lid 1 van dit artikel verrichte reparatie- en revisiewerkzaamheden, welke termijn ingaat na beproeving onzerzijds direct na de reparatie c.q. revisie, ongeacht of het gerepareerde of gereviseerde dan in bedrijf gaat. Binnen die termijn aan het licht getreden gebreken als gevolg van ondeugdelijke aan- of ingebrachte onderdelen of materialen dan wel onvoldoende gebleken vakmanschap door ons of vanwege ons ingezette werknemers – een en ander ter onzer beoordeling – zullen op dezelfde voorwaarden worden verholpen als vermeld in art. X, lid 4 van deel A van deze Algemene Voorwaarden, mits zij binnen 8 dagen na het eerste optreden daarvan schriftelijk aan ons zijn gemeld.

5.3 De aanspraken op garantie vervallen indien: a. het gerepareerde of gereviseerde onoordeelkundig is gebruikt; b. door ons verstrekte gebruiksaanwijzing(en) en/of instructies of aanwijzingen niet zijn opgevolgd; c. het herstel van de gebreken door derden is geschied.

5.4 De garantietermijn als gesteld in lid 2, wordt na het verhelpen van de gebreken niet verlengd.

5.5 Op door ons geleverde maar niet door ons gemonteerde onderdelen wordt bij gebleken onjuiste montage geen garantie gegeven.

5.6 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Behoudens grove schuld onzerzijds en behoudens het bepaalde in lid 2 is alle aansprakelijkheid zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

5.7 De Afnemer is gehouden Leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Leverancier in deze voorwaarden in verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 6 – Privacy en persoonsgegevens

6.1 Partijen verlenen elkaar over en weer alle medewerking teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde relevante weten regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te komen.

6.2 De Leverancier houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens aangaande Opdrachtgever.

6.3 De Leverancier verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben op Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

6.4 De Leverancier neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op Opdrachtgever te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.

6.5 De Pon Verwerkersovereenkomst zal, indien noodzakelijk, door Leverancier als Bijlage bij deze Algemene verkoopvoorwaarden worden aangehecht en door Opdrachtgever worden ondertekend.

Artikel 7 – Geschillen en toepasselijk recht

7.1 Tenzij een geschil tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, zullen alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

7.2 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zal steeds het Nederlands recht van toepassing zijn, voorzover daarvan schriftelijk en door beide partijen ondertekend, niet is afgeweken.

C. Terzake van Servicecontracten

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle servicecontracten door Leverancier met afnemer gesloten en alle bepalingen zullen tussen partijen van kracht zijn, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: de partij die in haar aanbieding(en) naar deze voorwaarden verwijst;
 • Afnemer: de partij tot wie de vorengenoemde aanbieding(en) is (zijn) gericht.

Artikel 2 – Aanbieding en overeenkomst

2.1 Aanvaarding van een opdracht kan door Leverancier slechts schriftelijk geschieden en deze schriftelijke aanvaarding dient een globale omschrijving van de gegeven opdracht te bevatten.

2.2 Indien Afnemer zelf de mate bepaalt van reparatie, revisie en/of welke onderdelen daarbij moeten worden vernieuwd en dit naar mening van Leverancier onvoldoende waarborg biedt ten aanzien van het resultaat van de te verrichten werkzaamheden, kan Leverancier de opdracht alsnog weigeren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

2.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Leverancier in overleg al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de Afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de schriftelijke overeenkomst, of bij gebrek daaraan in de schriftelijke aanvaarding, uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 3 Prijs- en betalingscondities

3.1 Door Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op contante betaling en levering af onze magazijnen.

3.2 Servicekosten kunnen zijn samengesteld uit:

 • kosten voor expertise;
 • arbeidstijd, leiding, technici en monteurs tegen geldende tarieven;
 • reis- en verblijfkosten van voornoemde werknemers;
 • kosten onderaannemers c.q. onderleveranciers;
 • kosten gebruikte onderdelen;
 • kosten hulpmateriaal o.a. schoonmaak- en smeermiddelen, brandstof, etc.;
 • eventueel bijkomende kosten voor beproeving of milieutoeslag.

3.3 Betaling dient te geschieden door overmaking binnen 14 (veertien) dagen na datum factuur naar een door Leverancier aangewezen bankrekening zonder enigerlei verrekening of inhouding.

3.4 Betaling vindt plaats volgens de in de service overeenkomst aangegeven betaaltermijn, of via eventueel betrokken lease maatschappij en in ieder geval op het door Leverancier aangegeven bankrekeningnummer.

3.5 Leverancier brengt Afnemer per in het contract vermelde periode de onderhoudsvergoeding in rekening. De eerste keer is deze verschuldigd op de aanvangsdatum van deze overeenkomst, de volgende vergoeding telkens een periode later. Alle betalingen vinden plaats, zonder dat korting of compensatie aan cliënt zijn toegestaan, door automatische overschrijving op het op de betreffende factuur vermelde rekeningnummer van Leverancier, door middel van een door Afnemer aan Leverancier verleende machtiging tot automatische incasso, 8 dagen na factuurdatum of op een andere wijze zoals op de overeenkomst staat vermeld.

3.6 Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de Afnemer komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag.

Artikel 4 Onderhoud en werktijden

4.1 Leverancier verricht inspectie- onderhouds- en reparatiewerkzaamheden normaliter in dagdienst op de normale werkdagen:

 • Tegen een overeen te komen extra vergoeding ten laste van Afnemer, kunnen deze werkzaamheden buiten deze tijd worden verricht, echter alleen op verzoek van Afnemer en na instemming van Leverancier;
 • Overigens zal Leverancier zich houden aan de bepalingen en voorschriften zoals deze gelden op het terrein van Afnemer.

4.1 In het arbeidsloon is inbegrepen; het uitvoeren van onderhoudsbeurten zoals vermeld op het servicecontract volgens de inspectielijst van Leverancier en/of zoals door de fabrikant voorgeschreven in de bij de machine behorende handleiding.

Artikel 5 Opzegging / verlenging

5.1 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is, behoudens in de gevallen zoals hierna genoemd in 5.3 en 5.4, vooralsnog slechts mogelijk met wederzijdse instemming van partijen. In dat geval wordt de tussentijdse opzegging inclusief de daarbij afgesproken condities schriftelijk tussen beide partijen vastgelegd.

5.2 Verlenging van deze overeenkomst geschiedt met instemming van beide partijen en door ondertekening van een nieuwe onderhoudsovereenkomst. Leverancier is niet gehouden in te stemmen met een verlenging.

5.3 Leverancier is te allen tijde bevoegd tot opzegging indien en voor zover in redelijkheid niet meer van haar kan en mag worden verwacht dat zij de service overeenkomst voortzet. Dit kan onder andere maar niet uitsluitend zijn ten gevolge van excessieve prijsstijgingen buiten de invloedsfeer van Leverancier, wijziging in gebruiksomstandigheden die ten tijde van het sluiten van de serviceovereenkomst niet door Leverancier waren te voorzien of anderszins omstandigheden die de overeenkomst voor Leverancier onmiskenbaar verlieslatend maken. Indien en voor zover deze situatie zich voordoet zullen partijen streven naar een oplossing volgens de maatstaven van redelijkheid en billijkheid en in goed onderling overleg.

5.4 Leverancier kan tot onmiddellijke opzegging over gaan in de volgende gevallen:

 • indien Afnemer toerekenbaar nalatig blijft bij de nakoming van een van zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst, ongeacht de vraag of hij te dier zake in gebreke is gesteld of niet;
 • indien Afnemer surseance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, hetzij door hemzelf, hetzij door een derde;
 • indien Afnemer enigerlei akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of onder curatele wordt gesteld, zijn onderneming liquideert of verkoopt; d
 • indien Afnemer onjuiste of onvoldoende informatie aan Leverancier heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst, waardoor deze overeenkomst door Leverancier niet of althans op andere voorwaarden zou zijn aangegaan;
 • indien naar het oordeel van Leverancier omstandigheden bij de Afnemer intreden die een aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich brengen en/of de normale afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren en/of het schade verloop van het object naar het oordeel van Leverancier nadelig beïnvloedt, zal door het enkele verloop van de geldende termijn of het enkel plaatsgrijpen van een der hierboven vermelde omstandigheden Leverancier het recht hebben om zonder nadere sommatie of ingebreke stelling deze overeenkomst met onmiddellijke ingang voor ontbonden te houden, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 6 Onderhoud en reparatie

6.1 In noodzakelijke reparaties zijn inbegrepen: reparaties die naar uitsluitend oordeel van Leverancier een gevolg zijn van normale slijtage met inbegrip van de daartoe benodigde onderdelen of ruildelen, echter exclusief bak/blad, snelkoppeling, bakpennen en bussen, banden en loopwerk, overdrukunit, verf, radio, stoel en onderstel, vloermat, verlichting, cabine beglazing, spiegels en ruitenwisser bladen.

6.2 Niet inbegrepen zijn reparaties of het verhelpen van storingen ten gevolge van dan wel veroorzaakt door (chemische) invloeden van buitenaf.

6.3 Niet inbegrepen zijn de kosten van eventueel naar het oordeel van Leverancier noodzakelijk transport naar de werkplaats van Leverancier.

6.4 Niet inbegrepen zijn de kosten voor onderhoud cq reparatie van het automatisch vetsmeer systeem.

6.5 Indien een reparatie langer duurt dan 48 uur, (werkdagen) dan heeft Afnemer, indien en voor zover nadrukkelijk geregeld in het servicecontract, recht op een (zoveel mogelijk) gelijkwaardige vervangende machine dan wel een vergoeding per draaiuur, een en ander ter keuze van Leverancier. Transportkosten voor van een eventuele vervangende naar een door afnemer aan te wijzen locatie binnen Nederland zijn voor rekening Afnemer

6.6 Ten behoeve van inspectie, onderhoud en/of reparatie op locatie Afnemer stelt afnemer aan Leverancier voor deze werkzaamheden kosteloos aan Leverancier ter beschikking een volgens algemeen aanvaardbare normen geschikte en tegen weers-invloeden beschutte ruimte, alsmede water, elektriciteit, perslucht, hijs- en hefmiddelen.

Artikel 7 (Verlengde) garantie

7.1 Een eventueel verlengde garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe machines in de uitvoering zoals door Caterpillar af fabriek geleverd. De verlengde garantie vangt aan op de dag van aflevering van de machine en kent dezelfde looptijd als het bijbehorende servicecontract. Deze garantie kan uitsluitend na schriftelijke toestemming door Leverancier worden overgedragen.

7.2 Elke aanspraak op garantie vervalt indien onderhoud dan wel reparatie zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van leverancier zijn uitgevoerd door derden en indien en voor zover geen gebruik is gemaakt van originele onderdelen en zoals door de fabrikant voorgeschreven in de bij de machine behorende handleiding.

7.3 Van (verlengde) garantie zijn uitgesloten: voorgeschreven onderhoudswerk, zoals maar niet beperkt tot afstellingen van motor en hydrauliek, voorgeschreven vervanging van service en/of slijt-delen, het zoeken van storingen en het verhelpen van lekkages, of schades ten gevolge van onoordeelkundig dan wel oneigenlijk gebruik van de machine, schades veroorzaakt door van buitenaf komend onheil, transportkosten van onderdelen en of de machine.(incl. transport klaar maken, reiskosten van de monteur voor reparaties die vallen onder de verlengde garantie, kosten van meer en/of overwerk, reinigingskosten van machine en onderdelen.

7.4 Op alle onder de verlengde garantie vallende reparaties geldt een eigen risico voor de gebruiker, de hoogte van het eigen risico per reparatie is afhankelijk van de gekozen opties in het servicecontract.

Artikel 8 Verplichtingen afnemer

8.1 Afnemer is verplicht het dagelijks onderhoud uit te voeren zoals in de machine handleiding beschreven, de machine als een goed huisvader te beheren en te onderhouden en SOS monsters te nemen volgens voorschrift, een week voordat een controlebeurt plaatsvindt.

8.2 Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Leverancier het gebruik van de machine te staken indien dit naar het oordeel van Leverancier noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.

8.3 Afnemer dient alle gebruiksvoorschriften van fabrikant of Leverancier op te volgen en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de opvang en afvoer van chemische afvalstoffen afkomstig van de machine.

8.4 Afnemer is verplicht alle schade aan de machine en alle overige zaken die van invloed kunnen zijn op garantie en/of de kosten en prijs van het servicecontract onverwijld schriftelijk kenbaar te maken aan leverancier.

8.5 Afnemer vrijwaart Leverancier voor elke aansprakelijkheid, waaronder aansprakelijkstelling van en door derden, tengevolge van het in aanraking komen van het object met stoffen en/of voorwerpen die op enig moment als kritisch, schadelijk of gevaarlijk voor het milieu of de gezondheid van mens, flora en fauna worden beschouwd, ook indien en voor zover afnemer hiervan geen wetenschap had. Afnemer draagt hoe dan ook zorg voor afdoende reiniging van het object en treft maatregelen ter bescherming van het personeel van leverancier of door haar ingeschakelde derden. Leverancier beoordeelt of deze maatregelen afdoende zijn en behoudt zich te allen tijde het recht voor het uitvoeren van werkzaamheden te weigeren dan wel te staken.

Artikel 9 Aanvaarding

Tenzij Afnemer aan Leverancier binnen 48 uur na de aanvang van deze overeenkomst schriftelijk melding doet van het tegendeel, wordt het object op dat moment geacht in functioneel goede staat en schade vrij te zijn. Hiervan is in ieder geval sprake indien Afnemer het object in gebruik heeft genomen.

Artikel 10 Technische acceptatie

Al hetgeen dat gedurende deze overeenkomst bij de actuele stand der techniek algemeen wordt beschouwd en aanvaard als goede technische opvattingen, gebruiken en methodieken wordt door Leverancier en Afnemer geaccepteerd en waar nodig en mogelijk toegepast bij het met betrekking tot het object uitvoeren van inspecties, controles, onderhouds – en reparatie werkzaamheden.

Artikel 11 Uitbesteding

Indien gebruiker krachtens deze overeenkomst zorg draagt voor bepaalde zaken en werkzaamheden en de uitvoering daarvan inclusief de levering van de daarbij benodigde goederen wenst uit te besteden aan een derde, anders dan Leverancier, kan zulks slechts geschieden na schriftelijke toestemming van Leverancier Met deze toestemming vervallen overigens niet de verplichtingen van Afnemer krachtens deze overeenkomst.

Artikel 12 Tijdsbegrippen

In deze overeenkomst wordt met het begrip “dagelijks” bedoeld; elke dag dat het object daadwerkelijk wordt gebruikt. Met het begrip “regelmatig” wordt bedoeld vastgelegde of vast te leggen intervallen zowel gemeten in uren van de bedrijfsurenteller van het object als gemeten in kalendertijdvakken.

Artikel 13 Reparaties

Leverancier voert eventuele noodzakelijke reparaties uit binnen de kortste termijn die mogelijk is, rekening houdende met de aard van de reparaties en de inzet van het object.

Artikel 14 Privacy en persoonsgegevens

14.1 Partijen verlenen elkaar over en weer alle medewerking teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde relevante weten regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te komen.

14.2 De Leverancier houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens aangaande Afnemer.

14.3 De Leverancier verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben op Afnemer uitsluitend ten behoeve van Afnemer, voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

14.4 De Leverancier neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op Afnemer te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.

14.5 De Pon Verwerkersovereenkomst zal, indien noodzakelijk, door Leverancier als Bijlage bij deze Algemene verkoopvoorwaarden worden aangehecht en door Afnemer worden ondertekend.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

15.2 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zal steeds het Nederlands recht van toepassing zijn, voor zover daarvan schriftelijk en door beide partijen ondertekend, niet is afgeweken.

Mine
helpt u graag verder
Mine is nu bereikbaar
Michel
helpt u graag verder
Michel is nu bereikbaar
Auke
helpt u graag verder
Auke is nu bereikbaar
Marco
helpt u graag verder
Marco is nu bereikbaar

Pon Equipment BV

Donkerekade 2, 4214 KD Vuren
[email protected], 018 - 351 5072
Mine
helpt u graag verder
Mine is nu bereikbaar
Michel
helpt u graag verder
Michel is nu bereikbaar
Auke
helpt u graag verder
Auke is nu bereikbaar
Marco
helpt u graag verder
Marco is nu bereikbaar
De cart is nog leeg!

Bekijk onze producten en vind uw CAT naar keuze.

Minigravers
Bekijk alle
Wielladers
Bekijk alle